cID:
tag: index
tagTitle:
tagID:
IMAGE_Icon:
rootTagID:
parentTagID:
tagDescription:
showSubNav:
HOLY FAMILY
Catholic Community
Navigation & Search
header wave background

Mission

Our Mission

Holy Family Catholic Community is a welcoming multicultural parish called to an active relationship with God and others through sacramental life, prayer and service. We dedicate our time, talent and treasure to share the Good News of Jesus through lifelong Christian formation and work as one for justice, peace and love.

Misión de la Parroquia "Sagrada Familia"

La Comunidad Católica “Sagrada Familia” es una Parroquia acogedora y multicultural, llamada a una relación activa con Dios y con los demás mediante la vida sacramental, la oración y el servicio. Dedicamos nuestro tiempo, talento y tesoro para compartir la Buena Nueva de Jesús por medio de la formación cristiana permanente y el trabajo en unidad para la justicia, la paz y el amor.

Kev Tsaj Ntuj Kev Cai Rau Tsev Neeg Ntsiab

Tsev neeg ntseeg hauv Kav Taus Liv yog ib qho chaw ua zoo siab tos txais thiab thov caw tsoom ntseeg lwm yam los koom tes cog kev phooj ywg rog Vaj Tswy thiab lwm tus. Peb tsoom ntseeg thov muab lub sij hawm zoo los qhuas thiab nthuav txog tswv Yes Sus txoj hmoo zoo thiab lub neej uas nws tau nrhiav thiab tsim txoj kev ncaj nces, kev thaj yeeb nyab xeeb thiab txoj kev hlub.

HOLY FAMILY Catholic Community (logo)

Sunday Mass Video

Sunday, September 23, 2012

Permission to Podcast the music in this service obtained from OneLicense.net. See our past Masses and other videos on our YouTube channel.

Permission to Podcast the music in this service obtained from OneLicense.net. View past Masses and other videos on our YouTube channel.